ALGEMENE VOORWAARDEN
e-book downloads

Artikel 1
De rechtsverhouding tussen VM Holding- Willem Mulder, gevestigd aan de Elandweide 98 te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 30080898 en BTW-nummer NL820156115B01 (hierna ‘verkoper’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen verkoper en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de verkoop van e-books.
Artikel 1.1 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een onlineverbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
Artikel 1.2 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de onlineverbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Artikel 1.3 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books.
Artikel 1.4 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van verkoper (www.willemmulderweb.com) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail.

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads
Artikel 2.1 Offertes en prijzen van Willem Mulder houden geen enkele verplichting/ verbintenis in en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden verkoper niet.
Artikel 2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Verkoper en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Verkoper gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.
Artikel 2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft verkoper aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van verkoper hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij verkoper onmiddellijk te contacteren via mail.
Artikel 2.4 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van vier weken, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-books
Artikel 3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een e-reader. verkoper is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book. Mocht het echter gebeuren dat het e-book niet functioneert dan kan er een pdf file gestuurd worden. Laat het de verkoper dan weten via mail.
Artikel 3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
Artikel 4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop willemmulderweb.com. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VM Holding worden gecorrigeerd.
Artikel 4.2 De aankoop van E-Books kan worden betaald door middel van verschillende betalingsmogelijkheden
Artikel 4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet de verkoper h.o.n. Willem Mulder -VM Holding beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Zij stellen alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe betaalprovider en partner Mollie (https://www.mollie.com/nl) en de betrokken financiële instellingen.
De verkoper heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

Artikel 4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Willem Mulder in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
Artikel 4.5 Het aangekochte e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht
Artikel 5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Opgemaakt te Nieuwegein 01-01-2021